Zakon o matičnom broju Republike Hrvatske

Zakon o matičnom broju

Članak 1.

Ovim zakonom uređuje se određivanje i davanje jedinstvenog matičnog broja građana i matičnog broja stranaca (u daljnjem tekstu: matični broj). Matični je broj identifikacijska oznaka hrvatskih državljana i stranaca koja služi za povezivanje podataka u službenim evidencijama. Matični broj upisuje se u službene evidencije i javne isprave koje se izdaju na temelju tih evidencija.

Članak 2.

Jedinstveni matični broj gradana određuje se hrvatskim državljanima. Jedinstveni matični broj gradana sastoji se od 13 znamenki svrstanih u šest skupina.

  1. skupina: dan rođenja (dvije znamenke).
  2. skupina: mjesee rođenja (dvije znamenke),
  3. skupina: godina rođenja (tri znamenke),
  4. skupina: broj registra (dvije znamenke),
  5. skupina: kombinacija spola i rednog broja za osobe rođene istog datuma (tri znamenke) i to za osobe muškog spola od 000 - 499, a za osobe ženskog spola od 500 - 999,
  6. skupina: kontrolni broj (jedna znamenka).

Četvrtu skupinu jedinstvenoga matičnog broja građana čine oznake od 30 do 39 prema kojima se utvrđuje registracijsko područje u kojem je matični broj određen. Registracijsko područje prema stavku 3. ovoga članka je jedinica lokalne samouprave, odnosno skupina jedinica lokalne samouprave koja se formira radi određivanja jedinstvenoga matičnog broja građana.

Članak 3.

Jedinstveni matični broj građana određuje se na temeIju podataka o kojima nadležna tijela vode službenu evidenciju (matične knjige rodenih i knjige državljana). Jedinstveni matični broj građana određuje se prema mjestu prebivališta hrvatskog državljanina u trenutku odredivanja matičnog broja. Jedinstveni matični broj građana određuje po službenoj dužnosti policijska uprava ili policijska stanica Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo)

Članak 4.

Matični broj stranaca određuje se strancu kojem je u Republici Hrvatskoj odobreno trajno nastanjenje, boravak s poslovnom vizom, produženi boravak ili priznat status lzbjeglice. Matični broj stranaca sastoji se od 13 znamenki svrstanih u šest skupina na način utvrđen člankom 2. štavkom 2. ovoga zakona. Četvrtu skupinu matičnog broja stranaca čini oznaka 03 za sva registracijska područja. Izuzetno u slučaju iskorištenja rednog broja za isti datum rođenja, u IV. skupini matičnog broja stranaca umjesto oznake 03 koristi se oznaka 00.

Članak 5.

Matični broj stranaca određuje se na temelju podataka sadržanih u odluci kojom je strancu odobreno trajno nastanjenje, boravak s poslovnom vizom, produženi boravak ili priznat status izbjeglice. Strancu do navršenih 18 godina života, koji nije zaključio brak niti je u radnom odnosu, matični broj određuje se na temelju isprave u kojoj je upisana činjenica njegovog rođenja.

Članak 6.

Matični broj stranaca određuje se prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta stranca u trenutku odredivanja matičnog broja. Strancu iz članka 5. stavka 2. ovoga zakona -matični broj,određuje se prema mjestu prebivališta odnosno boravišta njegovih roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika u Republici Hrvatskoj u trenutku određivanja matičnog broja. Matični broj stranaca određuje po službenoj dužnosti nadležno tijelo.

Članak 7.

Pogrešno određen matični broj poništava se i određuje se novi. Rješenje o poništavanju matičnog broja donosi se kada je matični broj upisan u službene evidencije i javne isprave. Kada su greškom određena dva ili više matičnih brojeva koristi se matični broj koji je prvi određen a kasnije određeni matični brojevi se poništavaju. Izuzetno od stavka 3. ovoga članka koristi se matični broj koji je kasnije određen, ako je upisan u javne isprave. Rješenje o poništavanju pogrešno odredenog matičnog broja i o određivanju novog te rješenje o poništavanju matičnog broja u slućaju iz stavka 3. ovoga članka donosi nadležno tijelo koje je odredilo matični broj.

Članak 8.

Tijelo koje je nadležno za donošenje rješenja o ispravku podataka o danu, mjesecu i godini rodenja ili o promjeni ili ispravku podataka o spolu hrvatskoga državljanina u matićnoj knjizi rođenih, obvezatno je u roku tri dana od pravomoćnosti rješenja dostaviti primjerak rješenja nadležnorri tijelu. Stranac kojem su prema stavku 1. ovoga članka ispravljeni ili promijenjeni podaci. obvezatan je o tome izvijestiti nadležno tijelo prema mjestu njegovog prebivališta, odnosno boravišta u roku e dana od pravomoćnosti odluke o ispravku ili promjeni tih podataka. Nadležno tijelo obvezatno je na temelju akta iz stavka I. i 2. ovoga članka odrediti novi matični broj.

Članak 9.

Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) vodi evidenciju o odredenim i datim matičnim brojevima te registracijskim područjima. Nadležno tijelo obvezatno je o određenom i datom jedinstvenom matičnom broju gradana u roku 8 dana od dana određivanja matičnog broja izvijestiti tijelo nadležno za vodenje matičnih knjiga i evidencije o državljanstvu.

Članak 10.

Ministar unutarnjih poslova propisat će podjelu znamenaka IV. skupine i način primjene V. skupine matičnog broja, određivanje registracijskih područja, postupak određivanja i davanja matičnog broja te način vođenja i sadržaj evidencije o određenim i datim matičnim brojevima. Propisi iz stavka 1. ovoga članka donijet će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 11.

Jedinstveni matični broj gradana određen do 8. listopada 1991. godine osobama koje nemaju hrvatsko državljanstvo nadležno tijelo poništit će rješenjem i odrediti matični broj stranaca Jedinstveni matični broj građana određen u inozemstvu nadležno tijelo brisat će iz službenih evidencija i odrediti novi matični broj. Hrvatskim državljanima i strancima kojima je do dana stupanja na snagu ovoga zakona odreden matični broj u Republici Hrvatskoj, neće se određivati matični broj prema odredbama ovoga zakona.

Članak 12.

Novčanom kaznom do 5000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj stranac, ako u propisanom roku ne izvijesti nadležno tijelo o ispravku podataka o danu, mjesecu i godini rodenja ili o promjeni ili ispravku podataka o spolu (članak 8. stavak 2.).

Članak 13.

Do donošenja propisa iz članka 10. ovoga zakona primjenjivat će se Pravilnik o određivanju i davanju jedinstvenog matičnog broja gradana ("Narodne novine", br. 45/81.), ako je u suglasnosti s ovim zakonom.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana ("Narodne novine", br. 8/81, 10/82, i 47/88.).

Članak 15.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 223-05/92-01/01
Zagreb, 14. veljače 1992.
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v.r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur. v. r.

HRVATSKI SABOR 1126
Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATIČNOM BROJU
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o matičnom broju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 28. svibnja 2002.
Broj: 01-081-02-2187/2 Zagreb, 3. lipnja 2002.

Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r.

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o matičnom broju

Članak 1.

U Zakonu o matičnom broju (»Narodne novine«, br. 9/92.) u članku 1. stavku 1. riječi: »i matičnog broja stranaca (u daljnjem tekstu: matični broj)« brišu se.

U stavku 2. riječi: »i stranaca« brišu se.
U stavku 3. riječi: »i javne isprave koje se izdaju na temelju tih evidencija« brišu se.
Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:
»Matični broj se ne može upisivati u isprave građana.
Iznimno od stavka 4. ovoga članka matični broj može se upisati u javne isprave koje se izdaju na temelju službenih evidencija, samo ako je zaštićen šifrom ili na drugi odgovarajući način, u skladu sa zakonom.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. riječi: »matične knjige rođenih« zamjenjuju se riječima: »matice rođenih«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Matični broj građana za hrvatskog državljanina koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj određuje se prema mjestu upisa u knjige državljana.«
U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječ: »stanica« zamjenjuje se riječju: »postaja«.

Članak 3.

Članci 4., 5. i 6. brišu se.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. riječi: »matičnoj knjizi rođenih« zamjenjuju se riječima: »matici rođenih«.

Stavak 2. briše se.
U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., riječi: »i 2.« brišu se.

Članak 5.

U članku 9. riječi: »matičnih knjiga« zamjenjuju se riječima: »državnih matica«.

Članak 6.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a
Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležno tijelo, podatke o matičnom broju može dati kada je:
– na temelju posebnog zakona, potrebno utvrditi identitet,
– to u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske,
– dobilo dopuštenje hrvatskoga državljanina o čijem se matičnom broju radi.
Posebnim zakonom kojim se regulira zaštita tajnosti podataka pobliže će se urediti uvjeti i način korištenja matičnog broja.«

Članak 7.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja koristi matični broj građanina suprotno odredbi članka 9.a ovoga Zakona.
Za prekršaj iz prethodnog stavka ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna.«

Članak 8.

U svim odredbama Zakona o matičnom broju riječi: »jedinstveni matični broj« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »matični broj« u određenom broju i padežu.

Članak 9.

Pravilnik o matičnom broju (»Narodne novine«, br. 27/92.) uskladit će se s odredbama ovoga Zakona do početka primjene ovoga Zakona.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003.

Klasa: 223-05/02-01/01
Zagreb, 28. svibnja 2002.
HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Zlatko Tomčić, v. r.

Linkovi