Provera i detalji JMBG - Jedinstvenog mati?nog broja gra?anaUnesite JMBG od 13 cifara.

Podaci koji se dobijaju:

  • Provera validnosti JMBG
  • Mesto ro?enja
  • Datum ro?enja
  • Pol

Jedinstveni mati?ni broj gra?ana (JMBG) je identifikacioni broj koji je dodeljivan svim gra?anima SFRJ po?ev od 1976. godine prema mestu ro?enja, a za gra?ane ro?ene pre 1976. godine prema prebivali?tu. Ovaj li?ni broj je jo? uvek u upotrebi u dr?avama nastalim od biv?ih republika SFRJ. Op?irnije.

Zakoni

Linkovi